perhekotipeikonpesa.fi

PEIKONPESÄ

Perhekoti Peikonpesä on ammatillinen perhekoti. Tarjoamme kodinomaista perhehoitoa sijaishuollon tarpeessa oleville 0-18- vuotiaille lapsille. Tarjoamme myös yksilöllisesti suunniteltuja jälkihuollon palveluita.

Perhekotipeikonpesä

MEISTÄ

Perhekoti Peikonpesä on pieni ammatillinen perhekoti, joka on perustettu oman kotimme yhteyteen. Perhekodissa asuu meidän vanhempien lisäksi poikamme (synt. 2012). Lisäksi perheeseemme kuuluu tytär (synt. 2003), joka opiskelee ja asuu arkipäivät Helsingissä, sekä jo omillaan asuva aikuinen poika (synt. 1999). Perhekodin karvaisiin jäseniin lukeutuu kolme koiraa ja hamsteri. Perhekoti Peikonpesä kuuluu Ammatillisten perhekotien liittoon.

Perhekoti Peikonpesä sijaitsee maaseudulla, Someron Ylöpirtissä. Somero sijaitsee noin 100 km:n päässä Helsingistä, noin 120 km:n päässä Tampereelta ja noin 90 km:n päässä Turusta. Somerolla elämä on rauhallista ja luonnonläheistä; täällä on erinomaiset harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet. Someron keskustaan, jossa peruskoulut (myös erityisluokkia) ja lukio ovat, on perhekodista matkaa noin 8 km. Koulukyyditys järjestetään perhekodin/kunnan puolesta. Alueella on useita päiväkoteja ja esikouluja.

Somerolla sijaitsee muun muassa uimahalli, nuorisotila, elokuvateatteri, uimarantoja sekä lasten leikkipuistoja sekä erittäin hyvät mahdollisuudet erilaisiin liikunnallisiin, musiikillisiin ja kuvataiteellisiin harrastuksiin, kuten jalkapalloon, jääkiekkoon, sählyyn, partioon, kuvataiteiden perusopetukseen, uintiin, tanssiin, judoon, yms. Tällä hetkellä meillä olevat lapset harrastavat laulua, pianon- ja harmonikan soittoa, jalkapalloa, tennistä, partiota, uintia, tanssia, kuvataiteita ja puutöitä.

Kotona meillä on lapsille ulkoilutoimintaa varten mopoja, mönkijä ja skootteri, trampoliini, pyöriä yms. Lisäksi pihalla on autotallin yhteydessä verstas, jossa voi mm. tehdä puutöitä, korjailla ja huoltaa pyöriä ja mopoja. Kotipihaltamme pääsee suoraan metsään, ja uimarantaankin on vain 1,5 km.

Perhekoti Peikonpesällä on tällä hetkellä vapaita paikkoja:

0

Perhekotipeikonpesä

PERHEKODIN TOIMINTAPERIAATTEET

Perhekodissa toimintaamme ohjaa kiintymyssuhdeperustainen ymmärrys lapsen tarpeista tuntea itsensä rakastetuksi, hyväksytyksi ja osaksi perhekotiyhteisöä, menettämättä silti yhteyttä omaan taustaansa ja biologiseen perheeseensä. Perhekotimme päämäärä on olla ensisijaisesti yhteinen kotimme, jossa kaikilla meillä asuvilla lapsilla on hyvä olla, kasvaa ja kehittyä.

Tärkeänä perusajatuksena toiminnallemme toimii Richard Ryanin ja Edward Decin SDT-teoria (Self-Determination Theory; Ryan & Deci 2000, Deci & Ryan 2000) ihmisen kolmesta perustarpeesta, joita ovat tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä, omaehtoisuutta eli autonomiaa sekä kyvykkyyttä eli kompetenssia. Yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys vastaavat ihmisen perustarpeeseen olla yhteydessä toisiin ihmisiin, ja saada vastavuoroisia välittämisen kokemuksia. Omaehtoisuus taas merkitsee kokemusta siitä, että lapsen mielipiteitä ja toiveita kuunnellaan, ja ne otetaan esimerkiksi toiminnassa huomioon. Omaehtoisuuden hyväksymisen kautta voidaan herätellä lapsen sisäistä motivaatiota, mikä taas on toimintaa ohjaava ja päämäärään pyrkivä voima. Kyvykkyys on erityisen tärkeä osa hyvinvointia; kun lapsi kokee, että hän pystyy oppimaan, osaa, onnistuu ja saavuttaa tavoitteitaan, hän alkaa luottamaan taitoihinsa ja suhtautuu itseensä, kykyihinsä ja elämäänsä luottavaisemmin, ja uskaltautuu oppimaan myös uutta. Positiivisten kokemusten kautta lapsen itsetunto vahvistuu.

Peikonpesän perhekodissa uskomme ajatukseen ihmisestä aktiivisena, autonomisena ja toiminnallisena yksilönä, joka pyrkii toteuttamaan itseään, haluaa osallistua, vaikuttaa sekä asettaa omat päämääränsä. Panostamme siihen, että lapsi saa riittävästi tukea ja ohjausta, häntä kiinnostavaa harrastustoimintaa sekä lämpöisen ja rakastavan koti-ilmapiirin, jossa kaikilla jäsenillä olisi tunne siitä, että hänet hyväksytään, hänestä välitetään ja hänet otetaan yksilönä huomioon. Perhekodissa laaditaankin jokaiselle lapselle yksilöllinen, sosiaalihuollon asiakassuunnitelmaan pohjautuva hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja niiden toteuttamisen edellytykset ja tavat.

 

 Perhekodissamme ei käytetä rajoitustoimenpiteitä.

 

Lisätietoa itseohjautuvuusteoriasta: 

Deci EL & Ryan RM (2000) The ”What” and ”Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11:4, 227-268.

Ryan RM & Deci EL (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

 

 

 

Kasvatusperiaatteet tiivistetysti:

 

Kiintymys, turva, säännöllisyys, luottamus, yksilöllisyys, kunnioitus, positiivisuus, yhdessä tekeminen, kodinomaisuus, rakkaus ja välittäminen, sitkeä uudelleen yrittäminen:

”I haven´t failed. I have just found 10 000 ways that won´t work.” 

Thomas Edison

 

Perhekotipeikonpesä

TOIMINNAN TAVOITTEET

Perhekodin päämääränä on tuottaa yksityisiä lastensuojelun sijaishuollon palveluita kunnille. Lisäksi tarjoamme jälkihuollon palveluita, joiden sisällöistä sovitaan yhdessä vastuusosiaalityöntekijän, nuoren ja nuoren muun verkoston kanssa.

Perhekoti Peikonpesässä panostamme lapsen yksilöllisten tarpeiden vastaamiseen sekä sijoituksen korjaavaan merkitykseen luomalla lapselle turvallinen, kodinomainen ja välittävä kasvuympäristö. 

Perhekoti Peikonpesässä panostamme myös lapsen huoltajien ja perhekodin yhteiseen kasvatuskumppanuu-teen. Huomiota kiinnitetään myös lapsen koulunkäynnin tukemiseen, sosiaalisen toiminnan vahvistumiseen ja yhteiskunnallisen osallisuuden, kuten harrastamisen, tukemiseen. Lasta tuetaan kasvamaan vastuuntuntoiseksi sekä itseään ja toisia kunnioittavaksi aikuiseksi

Yhteistyötahot:

Meille on erityisen tärkeää ylläpitää hyvää yhteistyökumppanuutta huoltajiin ja lasten lähipiiriin, kouluun ja päivähoitoon sekä lapsen asioista vastaaviin viranomaisiin ja muihin mahdollisiin yhteistyötahoihin. Perhekodissa jokaiselle lapselle laaditaan sosiaalihuollossa tehtyyn lapsen asiakassuunnitelmaan pohjautuva hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet, niiden toteuttamisen edellytykset ja tavat.

TOIMINTAKULTTUURI

 

Perhekoti Peikonpesässä on yhteiset perussäännöt. Jokaisen lapsen tilanne huomioidaan kuitenkin yksilöllisesti, ja tarvittaessa kodin sääntöjä yksilöllistetään iän ja lapsen tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisistä ja ikätasoisesta sääntöjen soveltamisesta sovitaan yhdessä lapsen, huoltajien, vastuusosiaalityöntekijän ja perhekodin kanssa. 

Perussääntöihin kuuluvat lapsiperheen säännöt ja turvalliset rajat; säännölliset ruoka- , nukkumis- ja kotiintuloajat, rajallinen ja valvottu ruutuajankäyttö, kaverien kyläilyistä sovitaan etukäteen ja aikuiset varmistavat ne, koulutyöstä ja koulutehtävistä huolehtiminen, toistemme hyvä ja kunnioittava kohtelu eli perheessä ei käytetä tai hyväksytä väkivaltaa tai toisten nimittelyä- riidat sovitaan ja pyydetään anteeksi-, lapset siivoavat ikätasoisesti kerran viikossa huoneensa ja osallistuvat halutessaan ikätasoisesti kodin pieniin askareisiin.

Viikkoraha on 10—14- vuotiailla 10 euroa. Alle 10-vuotiailla viikkoraha on 5 euroa, yli 15-vuotiailla viikkoraha on 20 euroa. Tämän lisäksi osallistumalla kodin erilaisiin, pieniin askareisiin voi saada lisätienestiä. Myös hyvä koulumenestys ja panostus koulutyöhön palkitaan.

Ruutu- ja peliaika on arkisin 1-2 h, viikonloppuisin 2-3 h. Lapset laittavat kännykät latautumaan arkisin viimeistään klo 21. Huoneisiin pyritään menemään klo 20.30—21, jotta turvataan kaikille riittävä lepoaika, ja arki-iltaisin hiljentyminen ja rauhoittuminen pyritään aloittamaan noin klo 21- 22 ikätasosta ja lapsen tarpeista riippuen.

 


Perhekodin toimintakulttuuri on vakaa, mutta tarvittaessa joustava; vastuullisuuteen kasvattaminen tapahtuu mielestämme parhaiten kannustaen ja onnistumisten huomioimisen kautta. Kun lapsessa oleva hyvä huomataan, se vahvistuu. Tästä syystä seuraamukset pohjaavat yhteiseen sopimiseen ja kasvatuksellisiin keskusteluihin.

Jos lapsi ei noudata sääntöjä, on seurauksena ensisijaisesti kasvatuskeskustelua ja yhteistä pohtimista siitä, miten ja miksi sääntöä on rikottu ja miten vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa. Huomioimme onnistumisia ja sääntöihin sitoutumista, ja pyrimme kasvattamaan lapsen omaa vastuuntuntoa ja halua toimia oikein ja sovitusti.

Mikäli lapsi rikkoo jatkuvasti sääntöä, on seurauksena kahden ”varoituksen” ja kasvatuskeskustelun jälkeen, ruutuaika- tai pelikieltoa vuorokauden ajan. Yhteydenpitoa vanhempiin ei kuitenkaan missään tapauksessa rajoiteta, vaan yhteydenpito hoidetaan lapsen asiakassuunnitelman/sovitun mukaisesti.

Mikäli ruutuaika- ja pelikiellosta huolimatta lapsi rikkoo yhteisiä sääntöjä, voidaan ruutuaika- ja pelikieltoa jatkaa useamman päivän ajan. Tänä aikana lapsen kanssa keskustellaan tilanteesta ja mietitään yhdessä ratkaisuja siihen, miten sääntöihin olisi helpompi sitoutua ja noudattaa niitä. Lapsen omat mielipiteet otetaan huomioon ja sääntöjen huomiotta jättämisen syitä pyritään ymmärtämään.

Jos lapsi rikkoo tahallaan jotakin tai aiheuttaa tahallaan taloudellista vahinkoa, hän osallistuu kykyjensä mukaan korjaamiseen tai taloudellisiin kustannuksiin esimerkiksi tekemällä pieniä kotitöitä. Lapsen viikkorahasta ei vähennetä korjauskustannuksia tai muita korvauksia. Lapsen viikkoraha on aina lapsen omaa rahaa, jonka käytöstä lapsi päättää itse.

Seuraamuksista sovitaan yhdessä lapsen kanssa, jolloin lapsi osallistuu seuraamuksensa määrittelyyn. Seuraamukset kirjataan ylös ja niistä annetaan selonteko lapsen vastuusosiaalityöntekijälle ja huoltajille kuukausiraportoinnin yhteydessä tai tarvittaessa aiemmin.

Perhekodissa ei käytetä rajoitustoimia.

Perhekotipeikonpesä

TIIMI

 

Peikonpesässä perhekodin vanhempina toimivat Pia ja Henri Nevalainen

 

Perhekodin isä

Henri on ammatiltaan diplomi-insinööri energia-alalta. Henri on toiminut ennen päätoimiseksi perhehoitajaksi ryhtymistä Fingrid Oy:n erikoisasiantuntijana ja projektipäällikkönä 11 vuoden ajan. Aiemmin Henri on toiminut myös koulunkäyntiavustajana, ja toimii tälläkin hetkellä lasten harrastusvalmentajana. Perhekodissamme Henri vastaa kasvatus- ja hoitotyön lisäksi kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta sekä perhekodin hallinnollisista tehtävistä.

 

Perhekodin äiti

Pia on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM) sekä biologi (FL). Pia on suorittanut myös neuropsykiatrisen valmentajan opinnot, sekä sivuaineopinnot psykologiasta ja erityispedagogiikasta. Lisäksi Pia on käynyt erilaisia lastensuojeluun ja perhehoitoon liittyviä lisäkou­lutuksia. Pia on työskennellyt aiemmin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä ja biologina. Pia ja Henri ovat käyneet Pride-koulutuksen (2014), ja aloittaneet sijoitettujen lasten perhehoitajina vuonna 2015. Tukiperhetyötä Pia ja Henri ovat tehneet vuodesta 2008.

Perhekotimme kuuluu Ammatillisten perhekotien liittoon. Osallistumme säännöllisesti APKL:n sekä muihin soveltuviin koulutuksiin. Lisäksi käymme kerran kuukaudessa työnohjauksessa.

Perhekotipeikonpesä

AJANKOHTAISTA

TAPAHTUMAT

  • Ei tapahtumia